Osposobljavanja

1

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način za sve vrste poslova

Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03 i 100/04), svi radnici kod kojih je priroda posla takva da postoje opasnosti i štetnosti na radnom mjestu moraju biti osposobljeni za rad na siguran način. Radi se o zakonskoj obvezi čijim neispunjavanjem poslodavac čini prekršaj kažnjiv novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 40.000 kuna.
Poslodavac je dužan organizirati osposobljavanje radnika za rad na siguran način prema odredbama zakona i propisa, a radnik je dužan osposobiti se za rad na siguran način kada ga na osposobljavanje uputi poslodavac.
Poslodavac je dužan provesti osposobljavanje za rad na siguran način prije: započinjanja radnika s radom, promjena u procesu rada i/ili premještanja radnika na drugo mjesto rada.
Radnicima dok još nisu osposobljeni za rad na siguran način poslodavac mora osigurati rad pod nadzorom radnika osposobljenih za rad na siguran način.
Institut za sigurnost Zagreb d.d. je ovlaštena ustanova za osposobljavanje za rad na siguran način na temelju rješenja nadležnog ministarstva u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na rad (NN 114/02, 126/03).

2

Osposobljavanje za siguran rad s računalom

Obveza osposobljavanja radnika za rad na siguran način proizlazi iz čl. 7. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05). Poslodavac mora osigurati osposobljavanje radnika koji rade s računalom za rad na siguran način i to prilikom prvog raspoređivanja na radno mjesto, te prije provedbe svake promjene koja bi mogla utjecati na sigurnost i zdravlje na tom radnom mjestu.
Institut za sigurnost Zagreb provodi osposobljavanje prema programu koji osigurava da radnici budu upoznati sa svim okolnostima i zahtjevima glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom.

3

Osposobljavanje za rad na visini

4

Osposobljavanje za gašenje požara

Zakonom o zaštiti od požara (NN58/93, 33/05 i 107/07) i Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94), propisano je da svi zaposleni u pravnim osobama i stručnim službama moraju biti osposobljeni za gašenje požara i provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.
Radi se o obvezi za koju je propisana novčana kazna u iznosu do 10.000 kuna, ukoliko pravna osoba ne uputi djelatnike na osposobljavanje.
Osposobljavanje provodimo temeljem ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Program osposobljavanja pučanstva sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela. Osobi koja završi program, izdaje se uvjerenje o osposobljenosti.

5

Osposobljavanje poslodavca iz područja zaštite na radu

Prema odredbama Pravilnika o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu (NN 69/05) osposobiti se iz područja zaštite na radu moraju svi poslodavci i njihovi ovlaštenici u djelatnostima građevinarstva, prometa, skladištenja, veza, prerađivačke industrije, poljoprivrede, lova i šumarstva, ribarstva, opskrbe električnom energijom, plinom i vodom, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te u svim drugim djelatnostima u kojima postoji opasnost od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te poremećaja u tehnološkom procesu zbog kojih bi mogla biti ugrožena sigurnost radnika.
Poslodavac se osposobljavaju se prema programu čije je trajanje najmanje 6 školskih sati. Treba napomenuti da se po tom programu moraju osposobiti svi poslodavci u rizičnim djelatnostima, pa čak i oni mali poslodavci (do 50 zaposlenih) koji su potpisali ugovore s ovlaštenim društvima za obavljanje poslova zaštite na radu. Od njega su oslobođene osobe s položenim stručnim ispitom ili završenim specijalističkim obrazovanjem kod pravnih osoba registriranih za obrazovanje odraslih iz područja zaštite na radu.
Zakonom o zaštiti na radu utvrđene su novčane kazne od 10.000 do 40.000 kuna za poslodavce koji ne osiguraju ovo osposobljavanje.

6

Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu

S obzirom da zbog svojih brojnih obveza poslodavac fizički ne može biti prisutan na svakom radnom mjestu te stoga ne može sam voditi brigu o svim obvezama u provedbi zaštite na radu, Zakonom o zaštiti na radu propisana je mogućnost da poslodavac obavljanje određenih poslova zaštite na radu može prenijeti na svoje ovlaštenike.
Prema tom zakonu ovlaštenik je svaka osoba koja rukovodi radom jednog ili više radnika, na koju je prenijeto ovlaštenje u pisanom obliku. Prijenos ovlasti znači prijenos prava na samostalno odlučivanje i realiziranje odluke te prijenos odgovornosti za (ne)poduzeto. Ovlaštenici, ovisno o vrsti njihovog ovlaštenja postaju odgovorne osobe u slučaju povrede propisa. Odgovornost ovlaštenika proizlazi iz njegovih prava i obveza, a ograničena je upravo na sadržaj i opseg ovlasti koje je poslodavac na njih prenio.
Za svaki radni zadatak potrebno je imati određena znanja i vještine da bi rad bio učinkovit i da bi postigli željeni rezultati. Zbog toga je čl. 26 Zakona o zaštiti na radu utvrđena obveza da i ovlaštenici moraju biti osposobljeni iz područja zaštite na radu. Osposobljavanje provodimo po Pravilniku o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavaca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu (N.N. 69/05). Ovim pravilnikom uvedeno je razlikovanje na neposredne i ostale ovlaštenike. Neposredno ovlaštenici su osobe koje neposredno rukovode radom radnika tj. nadziru rad radnika (poslovođe, voditelji procesa i sl.), a ostali ovlaštenici predstavljaju ovlaštenike više razine.
Zakonom o zaštiti na radu utvrđene su novčane kazne od 10.000 do 40.000 kuna za poslodavce koji ne osiguraju ovo osposobljavanje.
Prijenos ovlasti
Za prijenos ovlasti na ovlaštenike za zaštitu na radu zakon zahtjeva pisanu formu. Zbog nejasnoća koje stvara zakon, u praksi se javljaju nedoumice oko načina prijenosa ovlasti, te se to vrlo često ne izvodi na pravno valjan način. Kako je odgovornost ovlaštenika ograničena upravo na sadržaj i opseg ovlasti koje je poslodavac na njih prenio, neispravnim prijenosom ovlasti i osposobljavanje ovlaštenika gubi svrhu, tj. odgovornost na ovlaštenike nije stvarno prenešena. Za razliku od ostalih, Institut za sigurnost stoga u cijeni osposobljavanja osigurava i odgovarajuće pisane forme za prijenos ovlasti
.

7

Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

Prema Zakonu o zaštiti na radu u poslodavaca koji zapošljavaju 20 ili više radnika oni između sebe imaju pravo birati ili imenovati povjerenika za zaštitu na radu. Povjerenik radnika za zaštitu na radu je osoba preko koje je Zakonom omogućeno radnicima da imaju uvid u sustav provedbe zaštite na radu kod poslodavca i da aktivno sudjeluju u njoj. Zadatak je povjerenika da djeluje u interesu radnika u zaštiti na radu te da prati primjenu propisa i naređenih mjera zaštite. On ima pravo uvida u svu dokumentaciju vezanu za sigurnost i zdravlje radnika kod poslodavca, može prisustvovati inspekcijskim pregledima, a u slučaju kad su ugroženi život i zdravlje radnika, ima pravo i pozvati nadležnog inspektora rada ako to poslodavac odbija učiniti.
Povjerenici za zaštitu na radu imaju ista prava kao i članovi radničkih vijeća, s tim da imaju pravo na naknadu plaće za najmanje 4 sata tjedno potrebnih za obavljenje zadaća povjerenika (osim ako kolektivnim ugovorom nije uređeno drugačije). Tijekom obnašanja dužnosti, bez suglasnosti radničkog vijeća i sindikata, povjerenika se ne smije rasporediti na drugo radno mjesto, otkazati mu ugovor o radu, smanjiti mu plaću ili na drugi način dovoditi u nepovoljniji položaj, ukoliko je postupao sukladno svojim ovlastima.
Ukoliko su radnici izabrali svog povjerenika, poslodavac mu je dužan omogućiti osposobljavanje za obnašanje dužnosti povjerenika i to na trošak poslodavca. Radi se o zakonskoj obvezi čijim neispunjavanjem poslodavac čini prekršaj kažnjiv novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 40.000 kuna.

8

Osposobljavanje za pružanje prve pomoći u suradnji sa specijalistom medicine rada

Prva pomoć podrazumijeva postupke s ozlijeđenim i oboljelim osobama do njihove predaje na liječenje zdravstvenoj ustanovi. Zakon o zaštiti na radu propisuje da je poslodavac dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći svim svojim radnicima. Na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 radnika. Poslodavci često smatraju da su ovu obvezu ispunili time što radnici imaju položen ispit iz prve pomoći prilikom polaganja vozačkog ispita. Međutim to nije tako, a za neispunjenje ove obveze predviđena kazna od 10.000 do 20.000 kuna.
Zbog nejasnoća u zakonskoj regulativi, ministarstvo nadležno za gospodarstvo izdalo je 2003. godine mišljenje da se ispit položen iz prve pomoći prilikom stjecanja vozačke dozvole ne može priznati vezano uz provedbu zaštite na radu. Obrazloženje koje se navodi jest da je osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći u funkciji opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz samih tehnoloških procesa te da materija, koja je obuhvaćena programom iz ispita prve pomoći prilikom polaganja vozačkog ispita, ne obuhvaća sve opasanosti i štetnosti koje su nazočne na radnom mjestu.
Institut za sigurnost Zagreb u suradnji s ordinacijom medicine rada organizira osposobljavanje za pružanje prve pomoći od strane doktora specijaliste medicine rada.

9

Stručna osposobljavanje za upis u radnu knjižicu (za rukovatelje viličarima, motornim pilama, mosnim i konzolnim dizalicama, hidrauličkim dizalicama, pri obradi drveta itd.)

10

Osposobljavanje za provođenje evakuacije i spašavanja

11

Osposobljavanje za utvrđivanje alhoholiziranosti radnika na radu

design & hosting Rosenthal