Izrada elaborata i projekata

1

Izrada procjene opasnosti

Procjena opasnosti je najvažniji dokument s područja zaštite na radu jer predstavlja “sliku” zaštite na radu kod određenog poslodavca.
Zakon o zaštiti na radu propisuje obvezu izrade procjene opasnosti, na temelju koje se primjenjuju pravila kojima se otklanjaju ili na najmanju moguću mjeru smanjuju opasnosti i štetnosti pri radu. Pravilnikom o izradi procjene opasnosti, donesenim na temelju navedenog zakona, određeno je da obvezu izrade procjene opasnosti imaju svi poslodavci u djelatnosti industrije, graditeljstva, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, prometa i zdravstva te u drugim djelatostima u kojima postoji mogućnost nastanka ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. Prema pravilniku obvezu izrade procjene imaju i obrazovne ustanove s laboratorijima i radionicama praktične nastave. Zbog nedoumica i da bi se pojasnilo koji su obrtnici i mali poslodavaci dužni izraditi procjenu opasnosti, nadležno ministarstvo je u mišljenju od 28. listopada 1997. godine navelo popis djelatnosti kojim se odvezuje izrada procjene opasnosti za slijedeće djelatnosti: automehaničari, auto-struke, četkari, čistači prozora, dimnjačari, električari, fotografi - fotostudio, fotokopiranje, frizeri, građevinari, gumari i izrada tehničkih proizvoda, instalateri centralog grijanja, plina i kanalizacije, izrada kemijskih proizvoda, optičari, pekari, pismoslikari i izrada reklama, plastičari, postolari, RTV mehaničari, soboslikari, staklari, stolari, tapetari i dekorateri, čišćenje i pranje fasa, zlatari itd.
Članom 108. Zakona o zaštiti na radu određena novčana kazna od 10.000 do 40.000 kn za poslodavce koji ne izrade procjenu opasnosti.
Institut za sigurnost Zagreb d.d. je ovlaštena ustanova za izradu procjene opasnosti na temelju rješenja nadležnog ministarstva u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (NN 114/02, 126/03).

2

Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom

Pri spomenu opasnosti i štetnosti od računala najčešće se vežu problemi s očima, kao što su zamućenje vida, zamor, bljeskanje i suhoća očiju. No računala i računalna oprema izvori su i mnogih drugih opasnosti, napora i štetnosti po narušavanje zdravlja kao što su različiti problemi mišićno-koštanog sustava i psihičko opterećenje, zbog čega nastaju bolovi u vratu i ramenima, oboljenja zbog učestalih ponavljanja relativno složenih i malih pokreta, glavobolje i stres.
Stoga je Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05), uvedena obveza izrade procjene opasnosti za radna mjesta s računalom na kojima radnici rade više od 4 sata dnevno.
Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom propisano je da se procjena izrađuje za sva radna mjesta, što znači da se za svakog radnika, odnosno za svaki pojedini radni stol s računalom i pripadajućom opremom, mora napraviti posebna analiza radnog mjesta s obzirom na propisane zahtjeve.

3

Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije postupak je utvrđivanja razine ugroženosti od požara i/ili tehnološke eksplozije i zaštitnih mjera. Dužni su je izraditi vlasnici, odnosno korisnici građevina i prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara.
Procjenu ugroženosti izrađuje tim stručnjaka Instituta za sigurnost Zagreb s položenim odgovarajućim stručnim ispitima i dugogodišnim iskustvom na poslovima zaštite od požara.

4

Izrada plana zaštite od požara
Plan zaštite od požara je dokument koji su na osnovi izrađene procjene ugroženosti od požara dužni izraditi vlasnici, odnosno korisnici građevina i prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara.

5

Izrada plana evakuacije i spašavanja

Plan evakuacije i spašavanja je dokument koji je dužan izraditi poslodavac za slučaj izvanrednog događaja (požar, eksplozija, potres, teroristički čin i dr.). Planom evakuacije i spašavanja utvrđuje se organizacija, postupci i mjere za organiziranje primjerenog načina evakuacije i spašavanja osoba i materijalnih dobara. Plan evakuacije treba sadržavati detaljne procedure koje treba primjeniti prilikom evakuacije.
Za neipunjenje obveze izrade plana evakuacije i spašavanja Zakonom o zaštiti na radu predviđena je novčana kazna od 10.000 do 20.000 kn.
Izrađujemo planove evakuacije i spašavanja za sve vrste građevina, a također na osnovu plana osposobljavamo osobe zadužene za provođenje evakuacije te provodimo vježbe evakuacije u svrhu poboljšanja djelotvornosti, znanja i reagiranja u slučaju opasnog događaja zbog kojeg je potrebno provesti evakuaciju.

6

Izrada plana uređenja radilišta

Plan uređenja radilišta je poseban elaborat kojeg je dužan izraditi poslodavac koji obavlja radove na privremenom radilištu (građevinske ili montažne radove, radove na iskorištavanju šuma ili radove u brodogradilištima), a koji traju 5 ili duže od 5 dana.
Planom uređenja radilišta treba se osigurati primjena pravila zaštite na radu od izvođenja pripremnih radova do predaje gotovog objekta investitoru kod izvođenja građevinskih ili montažnih radova odnosno dok se obavljaju radovi na iskorištavanju šuma. Svaki izvođač radova na zajedničkom radilištu dužan je izraditi svoj plan provođenja pravila zaštite na radu.
Izradu plana uređenja radilišta možete povjeriti Institutu za sigurnost Zagreb. Naši inženjeri s položenim stručnim ispitima za obavljanje poslova u graditeljstvu i stručnim ispitima stručnjaka zaštite na radu, izrađuju planove koji osiguravaju bržu i bolju koordinaciju procesa rada, ekonomičnost i produktivnost uz maksimalnu brigu za zaštitu života i zdravlja radnika. U ovisnosti od vrste poslova koje obavljaju radnici, u planu se predviđaju mjere zaštite na radu u skladu s važećim propisima o zaštiti života i zdravlja radnika, vodeći računa o specifičnosti organizacije i načinu obavljanja poslova.

7

Izrada pravilinika zaštite na radu

Pravilnik zaštite na radu je akt kojim poslodavac utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika, u dijelu u kojem ta pitanja nisu uređena Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenim na temelju njega te kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. Podloga za izradu ovog pravilnika je prethodna procjena opasnosti na mjestima rada i u radnom okolišu. Poslodavac je dužan donijeti pravilnik o zaštiti na radu ako zapošljava 20 i više radnika.
Za nepoštivanje obveze izrade pravilnika zaštite na radu, članom 108. Zakona o zaštiti na radu, predviđena je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 40.000 kn.

8

Izrada općeg akta iz zaštite od požara

Pravne osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostore te stručne službe, moraju izraditi opći akt kojim utvrđuju mjere i poslove u svezi s provedbom i unapređenjem zaštite od požara (pravilnik o zaštiti od požara).
Za neispunjenje ove obveze predviđena je kazna od 2.000 do 20.000 kn.

9

Izrada elaborata opremanja objekata i pogona propisanim znakovima sigurnosti i sigurnosnim uputama

10

Izrada operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša

11

Izrada izvedbenih projekata plinodojava

12

Izrada elaborata zaštite na radu za potrebe glavnih projekata

13

Izrada plana i programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način

Program osposobljavanja je program na osnovu kojeg se provodi osposobljavanje radnika za rad na siguran način. Njime se preciziraju cilj, zadaci i sadržaji osposobljavanja. Izrađuje se na temelju procjene opasnosti, a mora obuhvaćati postojeće opasnosti i štetnosti, te načine kako se iste otklanjaju ili smanjuju.
Kao ovlaštena ustanova za osposobljavanje za rad na siguran način, izrađujemo opće programe, koji su namijenjeni svim radnicima kod poslodavca, a služe da radnici budu upoznati s osnovama zaštite na radu te posebne, odnosno specijalističke programe, koji se odnose za određene radnike ovisno o pojedinim skupinama poslova ili radnim zadacima, a obuhvaćaju podatke o opasnostima, štetnostima i naporima na radom mjestu te postupke koje treba primjenjivati da bi se radnici od njih zaštitili.

14

Izrada dokumentacije za minimalne tehničke uvjete

15

Izrada plana gospodarenja otpadom

16

Izrada sustava, plana i programa osposobljavanja

17

Izrada stručne literature za sve vrste osposobljavanja

design & hosting Rosenthal